Matouš, kapitola 4

Je psáno

1Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. 2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. 3Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“
4On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“
5Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. 6„Jsi-li Boží Syn,“ řekl, „vrhni se dolů! Je přece psáno:
‚Svým andělům přikáže o tobě
a ponesou tě na rukou,
abys nenarazil nohou na kámen.‘“
7Ježíš mu řekl: „Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘“
8Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 9„To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
10„Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“11Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.

Světlo v Galileji

12Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. 13Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. 14Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše:
15„Země Zabulon a země Neftalí,
při cestě k moři, za Jordánem,
Galilea pohanů:
16Lid, který bydlel v temnotách,
uviděl veliké světlo,
obyvatelům krajiny stínu smrti
světlo se zaskvělo.“
17Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“
18Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. 19Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ 20Oni hned opustili sítě a šli za ním.21Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry – Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana – jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je 22a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.
23Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. 24Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval. 25A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma, Judska a Zajordánska.

Příspěvek byl publikován v rubrice Matouš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Matouš, kapitola 4

  1. Máme plno zaslíbení, že nás Bůh chrání, ale Ježíš připomíná, že to není (nemá být) zneužitelné a neseme svůj díl zodpovědnosti za svůj život a neměli bychom hazardovat.
    Když Ježíš povolal učedníky, “ihned opustili loď i svého otce a šli za ním”. Dokonce to pro ně byla čest… Proč často sklouzáváme tolik přemýšlet, že vlastně úplně nechceme být Ježíše povolání, i když cítíme, že nás někam asi vede?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.