Matouš, kapitola 10

Jako ovce mezi vlky

1Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. 2A toto jsou jména dvanácti apoštolů:
Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej,
Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan,
3Filip a Bartoloměj,
Tomáš a výběrčí daní Matouš,
Jakub Alfeův a Tadeáš,
4Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil.
5Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: „Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, 6ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. 7Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ 8Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. 9Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze 10ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.
11Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. 12Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. 13Bude-li toho ten dům hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ať se váš pokoj vrátí k vám. 14Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou i jeho prach. 15Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu.
16Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. 17Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních. 18Kvůli mně vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro ně a pro národy. 19Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. 20Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás.
21Bratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. 22Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. 23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka.
24Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. 25Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí?
26Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. 27Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech! 28Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. 29Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. 30Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! 31Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
32Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích. 33Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích.
34Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. 35Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. 36Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině.
37Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden.38Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. 39Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.
40Kdo vás přijímá, ten přijímá mě, a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal. 41Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka. Kdo přijímá spravedlivého jakožto spravedlivého, dostane odplatu spravedlivého. 42Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Matouš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Matouš, kapitola 10

  1. Shodou okolností 32 a 33 verš jsme probírali v pátek na mládeži – často si myslím, že jsem v meziprostoru – ne, že bych Boha úplně zapřela, ale ani se k němu vyloženě nehlásím. Chci se učit být Jeho dítětem se vším všudy – tedy za okolností, kdy to může použít, se k němu i přiznat…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.