Matouš, kapitola 11

1Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech.

Více než prorok

2Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky 3s otázkou: „Jsi Ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“
4Ježíš jim odpověděl: „Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: 5slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. 6A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.“
7Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: „Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? 8Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech. 9Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. 10Toto je ten, o kterém je psáno:
‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou,
jenž připraví tvou cestu před tebou.‘
11Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. 12Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. 13Až po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. 14Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. 15Kdo má uši, slyš!
16Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé:
17‚Pískali jsme vám, a netančili jste;
naříkali jsme, a neplakali jste!‘
18Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!‘ 19Přišel Syn člověka, jí a pije – a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!‘ Moudrost je ale potvrzena svými skutky.“

Pojďte ke mně

20Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: 21„Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu.22Říkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám! 23A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát až dodnes. 24Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě.“
25V té době Ježíš řekl: „Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. 26Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. 27Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.
28Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. 30Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Matouš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Matouš, kapitola 11

  1. Verš 25 – … že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.
    Jsem moc vděčná, když mohu Bibli studovat s menšími dětmi – oni v tom nehledají zapeklitosti, nezdůvodňují to, že to záleží a každý jsme jiný, prostě to berou jako fakta, která je nutno přijmout a je to jasný jako facka. Mnohokrát se od nich učím a to oni mi předávají ty hlavní myšlenky. Ne nadarmo Ježíš jinde říká, ať máme víru jako děti, jinak nepřijdeme do Božího království…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.