Matouš, kapitola 23

Nebuďte jako oni

1Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. 2Řekl: „Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové. 3Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. 4Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. 5Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na šatech. 6Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve shromážděních, 7zdravení na tržištích, a když je lidé oslovují: ‚Rabbi!‘
8Vy si ale nenechte říkat ‚rabbi‘, protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. 9A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi. 10Také si nenechte říkat ‚vůdcové‘, protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. 11Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. 12Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“

Pokrytci!

13[14]„Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!
15Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami!
16Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.‘ 17Blázni! Slepci! Co je větší – zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? 18Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.‘ 19Slepci! Co je větší – dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? 20Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. 21Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. 22Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí!
23Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona – spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. 24Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte!
25Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti.26Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek!
27Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. 28Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!
29Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých 30a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.‘ 31Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. 32Dovršte tedy dílo svých otců! 33Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?
34Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat je od města k městu. 35Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi – od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem.36Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení!
37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. 38Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. 39Říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!‘“

Příspěvek byl publikován v rubrice Matouš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Matouš, kapitola 23

  1. Kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude ponížen.
    Viděla jsem úryvek předávání řádu bílého lva Nicolasovi Wintonovi za záchranu českých dětí, známý čin. A jistě zasloužené ocenění. Ale na tom všem mě zaujalo, jak za to sir Winton děkoval – neměl jsem žít tak dlouho, abyste to tolik zveličovali, já přece neudělal nic výjimečného. Kolik mi chybí, aby se takové věci stávaly pro mě samozřejmé do běžného dělání…

Napsat komentář: Veronika Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.