Marek, kapitola 1

Hlas volajícího

1Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. 2Jak je psáno u proroka Izaiáše:
„Hle, posílám před tebou svého posla,
aby připravil tvou cestu.“
3„Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu pro Pána!
Vyrovnejte jeho stezky!“
4Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. 5Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. 6Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. 7Kázal: „Po mně přichází někdo silnější než já! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu. 8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“
9V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. 10Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. 11Z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“

Království je blízko

12Duch ho pak ihned vypudil na poušť. 13Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé.
14Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: 15„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
16Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). 17Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ 18Ihned opustili sítě a šli za ním.
19Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. 20Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním.

Zázraky v Kafarnaum

21Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. 22Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma. 23V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: 24„Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“
25„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ 26Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj.
27Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!“ 28A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji.
29Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi. 30Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o ní hned řekli. 31Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat.
32Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. 33Celé město se seběhlo ke dveřím 34a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali.

Kdybys jen chtěl

35Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. 36Šimon a ostatní se ale pustili za ním. 37Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají!“
38On jim odpověděl: „Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel.“ 39Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.
40Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!“
41Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: „Já to chci. Buď čistý!“ 42Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý.
43Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním: 44„Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně.“
45On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad.

Příspěvek byl publikován v rubrice Marek a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 komentáře u „Marek, kapitola 1

  1. Zajímavé, že když udělám něco, co není asi 100 % správné, tuším, že je to zle. “Zlí duchové” také okamžitě věděli, kdo je vyhání…

  2. Ježíš si vyvolil za své učedníky rybáře. Rybáře, kteří nebyli ničím vyjímeční. Byli to obyčejní lidé z davu, kteří měli své nedostatky, chyby. I my můžeme jít za Ježíšem, nemusíme být dokonalí, mít výborné výsledky ve škole, v práci. On nás příjme takové jací jsme.

    • Dokonce později zjistíme, že jeden z nich byl celník – lidmi opovrhován, plný chyb a nedostatků.
      Naprosto s tebou souhlasím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.