Marek, kapitola 2

Co je snadnější?

1Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, 2shromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, 3přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. 4Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. 5Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“
6Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: 7„Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?“
8Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: „Jak to přemýšlíte? 9Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,‘ anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?‘ 10Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy“ – tehdy pověděl ochrnutému – 11„říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“
12On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: „Nic takového jsme nikdy neviděli!“

Nové víno

13Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. 14Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on vstal a šel za ním.
15Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. 16Když znalci Písma a farizeové uviděli, že jí s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí s výběrčími daní a hříšníky?“
17Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.“
18Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“
19Ježíš jim odpověděl: „Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit. 20Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit.
21Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě horší. 22Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů.“

Pán soboty

23Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. 24Farizeové mu řekli: „Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?“
25Odpověděl jim: „Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? 26Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?“
27Potom dodal: „Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. 28Syn člověka je pánem i nad sobotou.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Marek a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 komentáře u „Marek, kapitola 2

  1. Možná bychom čekali, že první, co Ježíš udělá bude uzdravení ochrnutého. ON ale udělal něco, co nejspíš nikdo nečekal. Odpustil hříchy. Udělal to, co považoval pro člověka za nejdůležitější.
    Možná i my někdy čekáme, že Ježíš udělá v našem životě něco, co si my přejeme. ON ale udělá to, co považuje v našem životě za nejdůležitější. Možná někdy nechápeme, proč jsou věci tak jak jsou. Možná jsme jako lidé, kteří se podivovali, proč ježíš odpustil hříchy ochrnutému, místo toho, aby uděla to, co evidentně potřeboval – uzdravit. Ježíš nás ale nenechá na holičkách! Dá nám to co nejvíce potřebujeme.

    • A mnohdy pak zjistíme, že to, co jsme měli pocit, že potřebujeme, vlastně nepotřebujeme vůbec, obejdeme se bez toho.

  2. Dneska mě přímo bije do očí 17. verš – abych Boha (Ježíše) potřebovala, musím si přiznat, že jsem nemocná, že hřeším. A vlastně Ježíš zdůrazňuje, že nepovolává spravedlivé (kdo z lidí je spravedlivý?), ale používá naše chyby. To je velmi silné zaslíbení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.