Jan, kapitola 7

Není to Mesiáš?

1Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože ho židovští představení chtěli zabít. 2Blížila se židovská Slavnost stánků, 3a tak mu jeho bratři řekli: „Odejdi odsud a vydej se do Judska, ať i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. 4Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!“ 5Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili.
6Ježíš jim odpověděl: „Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. 7Vás nemá svět proč nenávidět, ale mě nenávidí, protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. 8Jděte na slavnost sami. Já tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil.“ 9To jim řekl a zůstal v Galileji.
10Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají. 11Židovští představení už ho na slavnosti hledali. „Kde je?“ vyptávali se. 12V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: „Je dobrý!“ a jiní zas: „Není! Jen obluzuje lidi!“13Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně.
14Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. 15Židé jen žasli: „Jak to, že zná Písma, když se neučil?“
16Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal. 17Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. 18Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného. 19Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč mě chcete zabít?“
20„Jsi posedlý!“ odpověděl mu zástup. „Kdo tě chce zabít?“
21Ježíš jim odpověděl: „Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. 22Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka. 23Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na mě hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? 24Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
25Někteří z Jeruzalémských začali říkat: „Není to snad ten, kterého chtějí zabít? 26Podívejte se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš? 27Jenže o tomto víme, odkud je, ale až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je.“
28Ježíš, který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: „Znáte mě a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který mě poslal, je pravdomluvný. Vy ho neznáte, 29ale já ho znám, neboť jsem od něj a on mě poslal.“
30Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. 31Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. „Až přijde Mesiáš,“ říkali, „udělá snad více zázraků než on?“ 32Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli.
33Ježíš jim řekl: „Ještě na kratičko jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který mě poslal. 34Budete mě hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete.“
35„Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?“ ptali se Židé mezi sebou. „Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? 36Co tím myslel, když řekl: ‚Budete mě hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete‘?“

Řeky živé vody

37V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij! 38Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“ 39(A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.)
40Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: „Je to opravdu ten Prorok.“ 41Někteří říkali: „Je to Mesiáš!“ A další: „Přijde snad Mesiáš z Galileje? 42Ne-říká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?“ 43Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. 44Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku.
45Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali: „Jak to, že jste ho nepřivedli?“
46Strážní odpověděli: „Takhle nikdy nikdo nemluvil!“
47„Snad jste se také nenechali obloudit?“ osopili se na ně farizeové. 48„Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů?49Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!“
50Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil), jim ale řekl: 51„Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?“
52„Snad nejsi také z Galileje?“ odpověděli mu. „Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Jan a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Jan, kapitola 7

  1. Nikdy jsem si nevšimla této nepatrné zmínky o Nikodémovi, který se zde Ježíše zastává. Mám s ním spojený jen příběh rozhovoru v noci – očividně všechno mělo svůj význam.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.