Jan, kapitola 9

Slepota

1Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. 2Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
3Ježíš odpověděl: „Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. 4Já musím dělat skutky Toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5Dokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. 7Potom mu řekl: „Jdi se umýt do rybníka Siloe“ (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl.
8Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: „Není to snad ten, který tu sedával a žebral?“ 9Někteří říkali, že je to on, a jiní, že je mu jen podobný.
On ale říkal: „Jsem to já!“
10„Jak se ti otevřely oči?“ ptali se ho.
11Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.‘ A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem.“
12„Kde ten člověk je?“ ptali se.
„Nevím,“ odpověděl.
13A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeům. 14Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota.15Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. „Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím,“ odpověděl jim.
16„Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!“ říkali někteří z farizeů. Jiní zas říkali: „Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?“ A tak se rozdělili na dva tábory.
17Pak se toho slepce znovu zeptali: „Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?“
„Je to prorok,“ odpověděl.
18Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. 19„Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?“ ptali se jich. „A jak to, že teď vidí?“
20„Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý,“ odpověděli jeho rodiče. 21„Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe.“ 22(Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se už totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. 23Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, ptejte se jeho.“)
24A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: „Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník.“
25„Jestli je to hříšník, nevím,“ odpověděl jim. „Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím.“
26A tak ho vyslýchali dál: „Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?“
27„Už jsem vám to řekl,“ odpověděl jim. „Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?“
28Tehdy mu začali spílat: „Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! 29Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač.“
30„To je právě divné,“ odpověděl jim ten člověk. „Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. 31Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. 32Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného.33Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal.“
34Odpověděli mu: „Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?“ A s tím ho vyhnali.
35Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: „Věříš v Syna člověka?“
36„Pane,“ odpověděl, „kdo to je, abych v něj mohl věřit?“
37„Už jsi ho viděl,“ řekl mu Ježíš. „Je to ten, který s tebou mluví.“
38„Věřím, Pane!“ zvolal a padl před ním na kolena.
39Tehdy Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli.“
40Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu: „Cože? Jsme snad i my slepí?“
41„Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích,“ odpověděl jim Ježíš. „Vy ale říkáte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hřích trvá.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Jan a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Jan, kapitola 9

  1. Jsem jako rodiče slepého, kteří raději mlčí, aby neměli problémy, nebo jsem jako slepý, který po uzdravení ze špatného a poznání Ježíše se k němu hlásí, i když má z toho plno problémů?

Napsat komentář: Veronika Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.