Jan, kapitola 15

Réva a ratolesti

1„Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. 3Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. 4Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně.
5Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. 6Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. 7Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. 8Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.
9Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. 12Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. 13Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
14Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 15Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.17Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“

Svět vás bude nenávidět

18„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. 19Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. 20Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. 21To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal. 22Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. 23Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce. 24Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli – jak mě, tak mého Otce. 25Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘
26Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví.27A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jan a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Jan, kapitola 15

  1. Ježíš rozvíjí znovu dvě předchozí myšlenky o lásce a dodržování přikázání a také nesení ovoce. Asi je to velmi důležité. U nesení ovoce jsem si vzpomněla na podobenství o zlých vinařích – pán jim také musel odebrat vinici a dát ji těm, kteří se o ni budou starat. Stejně tady nerodící větve budou odřezány. Vážím si daru, který mi Bůh dal? Vážím si toho, že si mě vybral, že ho můžu poznat a že o tom můžu říkat druhým?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.