Ezechiel, kapitola 27

Žalozpěv nad Týrem

1Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem. 3Řekni té bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak praví Panovník Hospodin.
Říkal jsi, Týre:
‚Jsem dokonalý v kráse!‘
4Tvé panství sahá daleko do moře,
dokonale krásně jsi vystavěn.
5Tvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů,
na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu,
6tvá vesla zhotovili z bášanských dubů,
z kyperských jedlí a slonoviny udělali palubu.
7Plachtu máš z pestrého kmentu z Egypta,
slouží ti jako zástava,
purpur a šarlat tě přikrývá
z břehů elišského ostrova.
8Sidonci a Arvaďané jsou tví veslaři,
mořští vlci z Týru tví kormidelníci.
9Z Byblosu máš zkušené řemeslníky,
aby opravovali tvé trhliny.
Všechny mořské lodi a jejich posádky
kotví u tebe, aby tvé zboží nabrali.
10Válečníci z Persie, Lydie i Libye
bojují za tebe.
Své štíty a přilby zavěsili na tobě,
aby přispěli ke tvé nádheře.
11Muži z Arvadu a Kilikie
stojí dokola na tvých zdech,
tvé bašty střeží Gamaďané.
Své pavézy zavěsili na tvých zdech
ke tvé dokonalé kráse.
12Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo a cín.
13Řecko, Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí otroky a bronzovými nástroji.
14Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřežení a mezky.
15Rhodští muži s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovy; platí ti ebenovým dřevem a sloními kly.
16Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem, purpurem, vyšívanými látkami, kmentem, korály a rubíny.
17Juda a Izrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medem, olejem a balzámy.
18Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého bohatství; nabízí chelbonské víno, sacharskou vlnu 19a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zboží; platí i kovaným železem, kasií a skořicí.
20Dedan s tebou obchoduje sedlovými pokrývkami pro jízdu.
21Arabové a všichni kedarští princové jsou tvými zákazníky; platí ti jehňaty, kozly a berany.
22Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí zlatem, drahokamy a nejvzácnějšími balzámy.
23Cháran, Kanne, Eden i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody; 24obchodují s tebou vzácnými látkami, purpurovými plášti s výšivkami, pestrými koberci a pevně tkanými šňůrami.
25Zámořské lodi tvé zboží převážejí,
uprostřed moře jsi plně naložen.
26Na hlubinu zavezli tě tvoji veslaři,
uprostřed moře budeš
východním větrem roztříštěn!
27Tvé jmění, zboží i zásoby,
tví lodníci i kormidelníci,
ti, kdo opravují tvé trhliny,
všichni tví obchodníci a vojáci,
všichni ti, kdo k tobě patřili,
se vprostřed moře utopí
v den tvé záhuby.
28I břehy pevniny se zachvějí,
až tví námořníci spustí křik.
29Všichni veslaři své lodě opustí,
lodníci i všichni kormidelníci
stanou na zemi.
30Hlasitě se dají do křiku,
hořce zaúpějí nad tebou,
prachem si hlavu posypou,
svíjet se budou v popelu.
31Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu
a pytlovinou se oblečou,
s hořkostí budou plakat nad tebou
a trpce se dají do křiku.
32Spustí nad tebou truchlivý žalozpěv
a zazpívají o tobě:
‚Kdo byl kdy Týru podobný,
zničenému uprostřed moří?‘
33Když vykládali tvé zboží ze zámoří,
sytil jsi mnohé národy;
množstvím tvého přepychového zboží
králové země bohatli.
34Teď tvůj vrak leží na dně moří;
tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili,
klesli do hlubin.
35Všichni obyvatelé pobřeží
jsou z tebe zděšeni,
jejich králové se chvějí strachy
se zkřivenými tvářemi.
36Obchodníci mezi národy
nad tebou jenom zasyčí.
Budeš odstrašujícím znamením –
zanikneš navěky!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.