Žalm 19

1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2Nebesa vyprávějí o Boží slávě,
o díle jeho rukou mluví obloha.
3Jeden den druhému slovo uděluje,
jedna noc druhé zjevuje poznání.
4Není slov a není řeči,
kde by jejich hlas zůstal neslyšen;
5jejich zvuk ozývá se celou zemí,
do krajů světa doléhá jejich zvěst.
Bůh stan postavil slunci v nebesích
6a ono jak ženich vychází z komnaty,
jak hrdina dychtící na cestu vyrazit.
7Vychází na jednom konci nebe,
k druhému konci míří obloukem,
před jeho žárem se nikdo neskryje.
8Hospodinův Zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
9Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.
10Úcta k Hospodinu je čistá,
obstojí navěky.
Hospodinova nařízení jsou pravá,
plná spravedlnosti,
11nad zlato vzácnější,
nad zlato nejčistší,
nad med nejsladší,
nad med z pláství kanoucí.
12Poučením jsou pro tvého služebníka,
v jejich dodržování je hojná odplata.
13Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení?
Od skrytých hříchů mě očisti!
14Zbav svého služebníka i těch úmyslných,
nikdy ať nade mnou nepanují!
Pak budu bezúhonný a nevinný,
své veliké viny zbavený.
15Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení
kéž se ti, Hospodine, zalíbí –
skálo má, můj Vykupiteli!

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.