Žalm 25

1Žalm Davidův.
K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám,
2v tebe, Bože můj, skládám naději.
Dej, ať se zahanbení nedočkám,
ať nade mnou nejásají moji soupeři!
3Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká,
zahanbeni však budou zrádci nicotní!
4Ukaž mi, Hospodine, cesty své,
svým stezkám nauč mě.
5Veď mě a uč mě pravdě své,
vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce,
na tebe spoléhám každý den!
6Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj
a na svou lásku, která je od věků.
7Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů,
ve své lásce však na mě pamatuj,
Hospodine, pro svoji dobrotu!
8Dobrý a přímý je Hospodin,
hříšníkům cestu zjevuje.
9Ke spravedlnosti vede ponížené,
ponížené učí cestě své.
10Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné
těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony.
11Pro jméno své, Hospodine,
mou hroznou vinu odpusť mi!
12Kterýkoli člověk Hospodina ctí,
tomu ukáže cestu, již má si vyvolit.
13Takový prožije svůj život šťastně,
jeho potomstvo zdědí zem.
14Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí,
jeho smlouva jim dává poznání.
15K Hospodinu stále mé oči hledí,
on moje nohy z pasti vyprostí!
16Smiluj se, prosím, na mě pohlédni,
vždyť jsem tak sám, tak ztrápený!
17Zbav mě soužení, jež v srdci nosím si,
vysvoboď mě z mých úzkostí!
18Hleď na mou bídu, na mé trápení,
všechny mé hříchy odpusť mi.
19Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel,
jak prudkou nenávistí nenávidí mě!
20Opatruj mou duši, zachraň mě,
k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben!
21Poctivost a přímost kéž střeží mě,
vždyť ty, Hospodine, jsi má naděje!
22Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení!

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.