Žalm 34

1Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel.
2Velebit budu Hospodina v každém čase,
jeho chválu budu mít na rtech navěky!
3Hospodinem pochlubím se z celé své duše,
ať to slyší ponížení a ať se radují!
4Se mnou Hospodina oslavujte,
jeho jméno spolu vyvyšme!
5Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi,
ze všech mých obav mě vytáhl.
6Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit,
nebudou v hanbě skrývat tvář!
7Když chudák volal, Hospodin slyšel,
ze všech úzkostí jej zachránil!
8Hospodinův anděl svůj tábor klade
kolem jeho ctitelů, aby je uhájil.
9Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin,
blaze člověku, jenž doufá v něj!
10Ctěte Hospodina, jeho svatí,
vždyť jeho ctitelům nic neschází.
11I draví lvi někdy strádají a hladovějí,
hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí.
12Pojďte, synové, poslouchejte mě,
úctě k Hospodinu vás vyučím:
13Chce někdo prožít šťastný život,
chce někdo okusit dobré dny?
14Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem,
ve tvých rtech ať není žádná lest.
15Odmítej zlo a konej dobro,
usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
16Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,
své uši naklání k jejich volání.
17Zločincům se však Hospodin staví tváří,
aby jejich památku ze země vymýtil.
18Volání spravedlivých Hospodin slyší,
vysvobodí je ze všech úzkostí!
19Hospodin je blízko ztrápeným srdcím,
sklíčené v duchu zachrání!
20Mnohá trápení zažívá spravedlivý,
Hospodin jej ale ze všech vyprostí.
21On střeží všechny jeho kosti,
jediná z nich se nezlomí!
22Ničema zahyne kvůli své zlosti,
nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni.
23Hospodin vykoupí svoje služebníky,
nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají.

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.