Žalm 51

1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou.
3Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky,
v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky.
4Důkladně omyj mě od mého provinění,
od mého hříchu mě očisti!
5Uznávám všechny své zločiny,
svůj hřích mám stále na mysli.
6Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil,
před tvýma očima jsem se zla dopustil!
Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý,
oprávněn jsi mě odsoudit!
7Vždyť nesu vinu už od narození,
hříšný jsem od svého početí.
8Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti,
už v lůně matky učils mě moudrosti.
9Yzopem očisti mě a budu zas čistý,
omyj mě a budu bělejší než sníh!
10Dej mi zas uslyšet radost a veselí,
mé údy zlámal jsi – kéž znovu tancují!
11Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš,
všechny mé viny kéž odstraníš!
12Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí,
v mém nitru obnov ducha stálosti.
13Nevyháněj mě ze své přítomnosti,
svého svatého Ducha neber mi!
14Navrať mi radost ze své spásy,
ušlechtilým duchem mě posilni.
15Tvým cestám pak budu provinilce učit,
aby se hříšníci k tobě vraceli.
16Smrtelné viny zbav mě, Bože, Bože mé spásy,
ať jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti!
17Pane můj, otevři mé rty,
ať má ústa zvěstují tvé chvály!
18V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal,
moje zápaly bys nepřijal.
19Kajícný duch je Bohu nad oběti –
nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným.
20Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem,
zdi Jeruzaléma znovu vystavěj!
21Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti –
zápalné oběti bez vady,
tehdy se znovu budou obětovat býci
na tvém oltáři.

Příspěvek byl publikován v rubrice Druhá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.