Žalm 68

1Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův.
2Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou,
ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou!
3Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš –
jako vosk taje před ohněm,
ničemové zhynou před Bohem!
4Jásat před Bohem však budou poctiví,
oslavovat budou a tančit radostí!
5Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte,
Jezdci na oblacích cestu připravte –
Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte!
6Ochránce vdov, otec sirotků
je Bůh ve svém svatém příbytku.
7Osamělým dává Bůh rodinu,
vězně vyvádí na svobodu,
vzpurní však obývají pustinu.
8Když vytáhls, Bože, před svým lidem,
pustinou když ses ubíral, séla
9zem se třásla, nebesa dštila
tam na Sinaji, před Bohem,
ano, před Bohem, Bohem Izraele!
10Vydatným deštěm, Bože, skrápěl jsi,
osvěžoval jsi své zemdlené dědictví.
11V něm domov našly tvé zástupy,
svou hojností jsi, Bože, chudé podělil!
12Když Pán vyslovil svůj rozkaz,
veliký průvod žen to zvěstoval:
13„Králové s vojsky prchají, prchají,
hospodyně si kořist rozdělí!“
14I když vás k zemi skláněla břemena,
křídla mé holubice jsou stříbrem pokrytá,
vaše perutě jsou ze zlata!
15Všemohoucí tenkrát krále rozehnal,
jako by temná hora Calmon sněhem zbělala!
16Ó hory veliké, hory bášanské,
hory skalnaté, hory bášanské!
17Proč závistivě hledíte, hory skalnaté,
na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek?
Hospodin na ní věčně zůstane!
18Božích vozů jsou myriády,
jsou jich tisíce a tisíce –
Pán ze Sinaje vchází do své svatyně!
19Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce,
vzal sis lidi jako dar,
dokonce i ty, kteří se bouří,
že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat!
20Požehnán buď Pán,
jenž každý den nás nese,
požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla
21Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy,
Panovník Hospodin vyvádí ze smrti!
22Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku,
serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu!
23Pán praví: „Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu,
i z mořské hlubiny přivedu je nazpátek,
24aby sis omyl nohy v krvi nepřátel,
tví psi aby ji chlemtali jazykem!“
25Spatřili tvůj slavný průvod, Bože,
průvod mého Boha a Krále do svatyně.
26Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci,
mezi nimi panny v rytmu tamburín.
27Velebte Boha ve svých shromážděních,
velebte Hospodina, Izraelovi potomci!
28Maličký Benjamín v čele si vykračuje,
vůdcové Judy pak se svým zástupem,
vůdcové kmene Zabulon a Neftalí!
29Projev svou sílu, Bože, mezi námi,
prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív,
30ze svého chrámu nad Jeruzalémem –
ať ti tam králové dary snášejí!
31Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá,
to stádo buvolů, býčí národy.
Rozdupej dychtící po kusu stříbra,
rozežeň národy chtivé po boji!
32Vznešení vyslanci ať přijdou z Egypta,
Habeš ať přispěchá Bohu se vzdát!
33Zpívejte Bohu, království země,
našemu Pánu žalmy zpívejte, séla
34onomu Jezdci na dávných nebesích –
slyšte, už burácí hlasem mohutným!
35Uznejte, že Bohu patří moc,
nad Izraelem je jeho velebnost,
jeho moc sahá do oblak!
36Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni!
Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří.
Bůh ať je požehnán!

Příspěvek byl publikován v rubrice Druhá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.