Žalm 81

1Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Asafův.
2Zpívejte Bohu, naší síle,
k Bohu Jákobovu radostně volejte!
3Ať zazní hudba, zvučí tamburína,
líbezná loutna i citera!
4Zatrubte na roh při novoluní,
při úplňku, v den naší slavnosti!
5Tak zní ustanovení dané Izraeli,
tak to rozhodl Bůh Jákobův.
6Na svědectví to uložil Josefovi,
když vystoupil proti Egyptu.
Slyším hlas mně dosud neznámý:
7„Já jsem tvá záda zbavil břemene
a tvé ruce košů zednických.
8Volal jsi v soužení a zachránil jsem tě,
vyslyšel jsem tě z mraků hromových,
vyzkoušel jsem tě při vodách Meriby. séla
9Slyš, lide můj, zapřísahám tě,
kéž bys mě, Izraeli, poslouchal!
10Nesmíš mít žádného jiného boha,
cizímu bohu se neklaněj.
11Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
který tě vyvedl ze země egyptské –
naplním tvá ústa, jen co je otevřeš!
12Můj lid mě ale neposlouchal,
Izrael se mi nepoddal.
13Vydal jsem je tedy jejich zarputilosti,
aby se řídili tím, co si vymyslí.
14Kéž by mě můj lid raději poslouchal,
kéž by byl Izrael mé cesty sledoval!
15Rychle bych býval jejich soupeře srazil,
na jejich nepřátele bych ruku obrátil.
16Odpůrci Hospodina by se museli krčit,
jejich osud by se navěky zpečetil.
17Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic,
medem ze skály bych tě nasytil!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Třetí kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.