Žalm 83

1Zpívaný žalm Asafův.
2Bože, nezůstávej tiše,
přeruš své mlčení, Bože,
ze svého klidu probuď se!
3Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří,
ti, kdo tě nenávidí, hlavy zvedají.
4Proti tvému lidu spřádají tajné plány,
radí se proti tvým nejdražším:
5Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme,
aby se zapomnělo na jméno Izrael!
6Jednomyslně se spolu uradili,
do smlouvy proti tobě vstoupili:
7tábor Edomců spolu s Izmaelity,
Hagrité spolu s Moábci,
8Gebal i Amon spolu s Amalekovci,
Filištíni spolu s Týrskými,
9dokonce Asyřané spolčili se s nimi –
stali se posilou pro syny Lotovy! séla
10Proveď jim to, co provedls Midiánu,
Siserovi a Jabínovi u potoka Kíšonu.
11Rozprášeni byli tenkrát u En-doru,
na zemi leželi jako hnůj!
12Jejich velmoži ať jsou jak Oreb a Zeeb,
všechna jejich knížata jak Zebach a Calmuna,
13kteří si mysleli: „Budeme pány
nad Božími příbytky!“
14Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří,
ať jsou jak stéblo větrem zmítané.
15Jako když oheň vypaluje lesy,
jako když plamen hory sežehne,
16takto je stíhej svojí bouří,
ať je vyděsí tvá vichřice!
17Jejich tvář naplň zahanbením,
tvé jméno, Hospodine, aby hledali.
18Na věčné časy ať se stydí a děsí,
samou hanbou ať zmírají.
19Tak aby poznali, že ty jediný,
který máš jméno Hospodin,
jsi nade vší zemí Nejvyšší!

Příspěvek byl publikován v rubrice Třetí kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.