Žalm 88

1Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského.
2Hospodine, Bože mé spásy,
ve dne i v noci před tebou běduji.
3Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři,
nakloň své ucho k mému úpění!
4Duši mám plnou trápení,
můj život se k hrobu nachýlil.
5Už patřím k těm, kdo do jámy klesají,
jsem jako bojovník síly zbavený!
6Zanechali mě mezi mrtvými,
jsem jako mrtvoly v hrobě ležící,
na něž si nevzpomeneš nikdy víc –
od tvojí ruky jsou vzdáleni!
7Shodils mě do jámy nejhlubší,
do nejtemnější propasti.
8Dolehlo na mě tvé zuření,
svými vlnami jsi mě porazil! séla
9Přátele ode mě zahnal jsi,
způsobils, že si mě oškliví.
Nemohu uniknout ze svého sevření,
10oči mi hasnou trápením!
Volám tě, Hospodine, každý den,
k tobě vztahuji ruce své.
11Budeš snad konat divy pro mrtvé?
Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla
12Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě
a o tvé věrnosti v záhubě?
13Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě
a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek?
14Já však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám,
naproti jde ti má ranní modlitba.
15Proč jen mě, Hospodine, odmítáš,
proč skrýváš přede mnou svoji tvář?
16Ztrápený jsem, umírám od mládí;
snáším tvé hrůzy, jsem bezradný.
17Tvůj prudký hněv se přese mě valí,
zdrcen jsem tvými hrůzami!
18Pořád mě obkličují jako voda,
zaplavují mě ze všech stran.
19Přátele i známé jsi ode mě zahnal,
mým společníkem je temnota!

Příspěvek byl publikován v rubrice Třetí kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.