Žalm 89

1Poučný žalm Etana Ezrachejského.

I.

2Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád,
navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat!
3Tvrdím, že tvá láska má věčné základy,
nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti!
4Ty přece řekl jsi:
„Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy,
svému služebníku Davidovi slibuji:
5Tvé potomstvo ustanovím navěky,
po všechna pokolení tvůj trůn upevním.“ séla

II.

6Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky,
shromáždění svatých tvou věrnost velebí.
7Rovná se Hospodinu někdo v oblacích?
Kdo z Božích synů je jako Hospodin?
8Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje,
je mnohem hroznější než všichni kolem něj.
9Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty –
mocný Hospodin?
Za všech okolností věrný jsi!
10Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím,
vzedmutí jeho vln dovedeš ukrotit.
11Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil,
svou mocnou paží jsi soky rozptýlil.
12Nebe i země tobě náleží,
svět se vším, co je v něm, ty jsi založil.
13Sever i jih – stvořil jsi obojí,
Tábor i Hermon v tvém jménu jásají.
14Mocná je paže tvá, silná ruka tvá,
pravice tvá se pozvedá.
15Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora,
láska a věrnost předchází tvoji tvář!
16Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit;
ve světle tvé tváře takoví smějí žít.
17Ve tvém jménu radují se celé dny,
tvá spravedlnost jim dává vítězství.
18Sláva jejich síly jsi přece ty sám,
díky tvé milosti se náš roh pozvedá.
19Hospodinu patří naše pavéza,
Svatému izraelskému náš král!

III.

20Ve vidění jsi kdysi promluvil,
tehdy jsi řekl věrným svým:
„Hrdinovi jsem pomoc udělil,
vybraného z lidu jsem vyvýšil.
21Našel jsem svého služebníka Davida,
svým svatým olejem jsem ho pomazal.
22Má ruka jej bude podpírat,
má paže mu bude síly dodávat.
23Nebude jej moci vydírat nepřítel,
nebude přemožen žádným zlosynem.
24Jeho protivníky před ním rozdrtím,
ty, kdo jej nenávidí, porazím.
25Má věrnost a láska bude s ním,
jeho roh se v mém jménu vyvýší.
26Jeho ruku vložím na moře,
na řekách spočine jeho pravice.
27‚Ty jsi můj Otec‘ – tak mě osloví –
‚ty jsi můj Bůh, skála mé záchrany!‘
28A tak jej prvorozeným učiním,
nejvyšším bude z králů na zemi.
29Svou lásku k němu zachovám navěky,
má smlouva s ním se nikdy nezmění.
30Jeho potomstvo ustavím navždycky,
dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí.
31Jeho synové když však můj Zákon opustí
a nebudou se řídit mými pravidly,
32má ustanovení jestliže poruší
a nedodrží mé příkazy –
33holí potrestám jejich poklesky
a jejich provinění ranami.
34Svou lásku však od něj neodvrátím,
svou vlastní věrnost nezradím,
35svou smlouvu nikdy neporuším,
co vyšlo z mých úst, to nezměním!
36Jednou jsem ve své svatosti přísahal –
copak bych zklamal Davida?
37Jeho potomstvo navěky potrvá,
jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát,
38bude jak měsíc upevněn navěky –
ten věrný svědek v oblacích!“ séla

IV.

39Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil,
na svého pomazaného ses rozzuřil.
40Smlouvu se svým služebníkem zrušil jsi,
jeho korunu jsi na zem zahodil.
41Všechny jeho hradby jsi prolomil,
jeho opevnění jsi rozbořil.
42Všichni kolemjdoucí jej drancují,
svým sousedům je vydán k tupení!
43Zvedl jsi pravici jeho nepřátel,
rozveselil jsi všechny jeho soupeře.
44Ostří jeho meče jsi otupil,
nechtěls ho v boji podepřít.
45Jeho nádheře jsi konec učinil,
jeho trůn jsi k zemi povalil.
46Dny jeho mládí jsi ukrátil,
zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla
47Jak dlouho se, Hospodine, budeš ukrývat? Napořád?
Musí tvá zuřivost jak oheň plát?
48Jak krátký je můj život – vzpomeň si!
K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi?
49Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit?
Kdo zachrání svůj život z moci podsvětí? séla
50Kam se tvá první láska, Pane, poděla?
Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal!
51Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdán!
Urážky všech těch národů mi padly do klína!
52Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhali!
Tvému pomazanému se rouhali a jeho šlépějím!
53Hospodin ať je požehnán navěky!
Amen! Amen!

Příspěvek byl publikován v rubrice Třetí kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 89

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.