Žalm 102

1Modlitba ubožáka, když v zoufalství vylévá před Hospodinem své úzkosti.

I.

2Naslouchej, Hospodine, mé modlitbě,
můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne!
3Svou tvář přede mnou neskrývej
v den, kdy jsem ohrožen!
Nakloň mi ucho své,
v den, kdy volám tě, pospěš, vyslyš mě!
4Moje dny v dýmu ztrácí se,
mé kosti planou jako pec.
5Mé zbité srdce jak tráva uvadlo,
ani si nevzpomenu na jídlo!
6Od námahy mého kvílení
jsem na kost vyhublý!
7Pelikánu v poušti se podobám,
jsem jako sýček v pustinách.
8Nemohu spát a jsem sám
jak vrabec na střechách.
9Posměchu nepřátel jsem denně vydáván,
za blázna mají mě, jsem pro ně nadávka!
10Vždyť jako chleba popel polykám,
do svého nápoje slzy přidávám!
11To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení –
pozdvihl jsi mě, abys mě odmrštil!
12Mých dnů jak stínu ubývá,
tak jako tráva uvadám.

II.

13Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš,
po všechna pokolení trvá tvá památka.
14Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval,
vždyť už je čas mu přízeň prokázat,
už přišel správný čas!
15Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamení,
nad jeho prachem jsou hnuti lítostí!
16Hospodinovo jméno národy ctít budou
a všichni králové světa slávu tvou,
17až Hospodin znovu Sion zbuduje,
až se ukáže ve slávě.
18Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího,
tehdy nepohrdne jejich modlitbou!
19Ať je to zapsáno pro příští pokolení,
ať slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni,
20že shlédl dolů ze svých svatých výšin,
Hospodin z nebe že pohleděl na zemi,
21aby vyslyšel nářek uvězněných,
odsouzené k smrti aby propustil!
22Jméno Hospodin bude na Sionu znít,
Jeruzalém jeho chvála naplní,
23národy a království až se shromáždí,
aby Hospodinu sloužili!

III.

24Uprostřed cesty mi síly podlomil,
můj život náhle ukrátil.
25Řekl jsem: Bože můj, neber mě zprostřed života –
po všechna pokolení trvají léta tvá!
26Za pradávna jsi zemi založil,
dílem tvých rukou jsou nebesa.
27Ona pominou, ty budeš vždy,
všechna se jako šaty obnosí.
Odložíš je jak starý plášť
a budou pryč.
28Ty však jsi tentýž –
tvá léta neskončí.
29Děti tvých služebníků budou žít dál,
jejich símě bude před tebou rozkvétat!

Příspěvek byl publikován v rubrice Čtvrtá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.