Žalm 135

1Haleluja!
Chvalte jméno Hospodin,
chvalte, Hospodinovi sloužící,
2vy, kdo stojíte v domě Hospodinově,
v domě našeho Boha, v jeho nádvořích!
3Chvalte Hospodina – jak dobrý je Hospodin!
Jeho jméno opěvujte – jak je nádherné!
4Hospodin přece Jákoba vyvolil,
Izrael je jeho zvláštním pokladem!
5Hospodin je veliký – to vím jistě,
nad všechny bohy je náš Panovník.
6Hospodin činí, cokoli se mu zachce,
jak v nebi, tak i na zemi,
v mořích i v každé hlubině!
7On nechá od obzoru stoupat mraky,
k lijáku připojuje blesky,
vypouští vítr ze svých pokladnic.
8On pobil v Egyptě prvorozené,
od lidí až po dobytek.
9Divy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě,
na tebe, faraone, na všechny služebníky tvé!
10On porazil četné národy
a mocné krále zbil –
11emorejského krále Sichona
i Oga, krále Bášanu,
a všechny krále v Kanaánu.
12Jejich zemi pak dal za dědictví,
dědictví pro Izrael, svůj lid!
13Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky,
tvá památka, Hospodine, po všechna pokolení.
14Ano, Hospodin obhájí svůj lid,
se svými služebníky bude lítost mít!
15Stříbro a zlato jsou pohanské modly,
výtvory rukou člověčích.
16Ústa mají, a nemluví,
oči mají, a nevidí.
17Uši mají, a neslyší,
v ústech nemají ani vzdech!
18Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají,
i všichni, kdo v ně doufají!
19Rodino Izraelova, velebte Hospodina!
Rodino Áronova, velebte Hospodina!
20Rodino Leviho, velebte Hospodina!
Kdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina!
21Ze Sionu ať je Hospodin veleben –
Jeruzalém je jeho domovem!
Haleluja!

Příspěvek byl publikován v rubrice Pátá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.