Pláč, kapitola 3

Můj úděl je Hospodin

1Ano, i já jsem pocítil,
jak trestá jeho rozzuřený kyj.
2Odehnal mě, do tmy zavedl,
a ne ke světlu.
3Zas a znovu, celý den
obrací ruku proti mně!
4Tělo i kůži sedřel mi,
rozdrtil kosti na padrť.
5Ohradil mě a obklopil
hořkou útrapou.
6Usadil mě do temnoty
jak dávno mrtvého.
7Zazdil mě, nemohu pryč,
obtížil mě okovy.
8I když jsem křičel ze všech sil,
on umlčel mé modlitby.
9Kamennou zdí mi cesty zahradil
a zamotal mé pěšiny.
10Číhal na mě jako medvěd,
jako lev ve skrýši.
11Na mé cestě přepadl mě,
rozsápal a zahubil.
12Napjal svůj luk, přiložil šíp,
udělal si ze mě cíl!
13Ve svém toulci našel střely,
prostřílel mi slabiny!
14Všichni lidé se mi smějí,
zpívají si o mně celé dny.
15Nakrmil mě hořkým jedem,
k pití mi dal pelyněk!
16Do zubů mi vemlel štěrk,
nakrmil mě popelem.
17Má duše nezná pokoje,
na vše dobré jsem zapomněl.
18To je můj konec, řekl jsem,
u Hospodina pro mě není naděje!
19Myslím na svou bídu, na své bloudění,
na ten pelyněk a trpké byliny.
20Když o tom stále přemýšlím,
má duše klesá níž a níž.
21Toto však k srdci beru si,
toto je mojí nadějí:
22Hospodinova láska nepomíjí,
jeho soucit nikdy nekončí.
23Každé ráno stále nová,
tvá věrnost je tak veliká!
24Můj úděl je Hospodin, říkám si,
v něj složím svoji naději.
25Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají,
ke všem, kteří jej hledají.
26Dobré je trpělivé čekání
na Hospodinovo spasení.
27Dobré je, když člověk nosí
své jho už od mládí.
28Ať sedá o samotě, tiše
pod uloženým břemenem.
29Ústy do prachu ať klesne –
snad je naděje!
30Tvář ať nastaví tomu, kdo jej bije,
potupou ať je nasycen.
31Hospodin přece
navěky nezavrhuje!
32I když zarmoutil, znovu se slituje
ve veliké lásce své.
33Netrápí přece zlomyslně,
nechce lidem dávat zármutek.
34Když jsou všichni zajatci v zemi
pod nohama drceni,
35když se překrucuje právo lidí
přímo před Nejvyšším,
36když se křivdí lidem v soudní při –
copak to Hospodin nevidí?
37Kdo „promluví, a stane se“?
Kdo než Hospodin to přikáže?
38Což nepochází pohroma i dobro
přímo z úst Nejvyššího?
39Proč by si tedy člověk stěžoval,
když je za svůj hřích potrestán?
40Zpytujme své cesty, zkoumejme je,
k Hospodinu se navraťme!
41Nejen své dlaně, ale i srdce
k Bohu na nebesích zvedněme.
42My jsme zhřešili, vzbouřili jsme se –
a ty jsi přestal promíjet.
43Zahalen hněvem jsi nás hnal,
pobíjel jsi bez milosti.
44Zahalil ses v oblaka,
nepřístupný pro modlitby.
45Odporným smetím učinil jsi nás
mezi národy.
46Otvírají si na nás ústa
všichni, kdo jsou proti nám.
47Zbývá nám jen strach a prach,
zkáza, zmar!
48Z očí mi slzy proudí potokem –
můj lid je rozdrcen!
49Mé oči pláčou bez ustání,
ten proud nemůže přestat,
50dříve než Hospodin shlédne shůry,
než se podívá na nás.
51Ach, jak jsem ztrápený, když vidím
dcery svého města!
52Nepřátelé mě jak ptáčka lovili,
lovili mě bez příčiny.
53V jámě chtěli můj život ukončit,
zaházeli mě kamením.
54Nad hlavou se mi vody zavřely,
řekl jsem si: Jsem ztracený!
55V té nejhlubší jámě, Hospodine,
jsem ale vzýval jméno tvé.
56Slyšel jsi můj křik: „Neodvracej se,
když k tobě volám po úlevě!“
57Když jsem tě volal, přiblížil ses
a říkal jsi mi: „Neboj se!“
58Když mi šlo o život, vedl jsi mou při,
tys mě, Hospodine, vykoupil!
59Mé křivdy, Hospodine, viděl jsi,
pomoz mi k spravedlnosti!
60Viděl jsi, jak se mi pořád mstí,
jak na mě chystají samé úklady.
61Slyšel jsi, Hospodine, jejich urážky,
všechny úklady, jež na mě chystají,
62řeči těch, kdo na mě útočí,
a co si celý den o mně šeptají.
63Pohleď – ať si sedají nebo vstávají,
prozpěvují si o mně posměšky!
64Odplať jim, Hospodine, jak si zaslouží –
za to, jak se sami chovali!
65Zatvrzelé srdce ponech jim,
ať je stihne tvoje prokletí!
66Pronásleduj je svým hněvem,
vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe!

Příspěvek byl publikován v rubrice Pláč a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Pláč, kapitola 3

  1. Střed kapitoly je plný tolika povzbuzení, že je nezvládnu ani zpětně vyjmenovat. Jeremjáš prochází žalem, pak se ujišťuje, jak je Bůh milující, až získá důvěru a rovnováhu. Neuvěřitelná proměna plná povzbudivých veršů skrytých pod obalem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.