Římanům, kapitola 2

Bůh nikomu nestraní

1Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš! 2Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. 3Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? 4Anebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě Boží dobrota vede k pokání?
5Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu.6On „odplatí každému podle jeho skutků“ – 7těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem;8těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. 9Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. 10Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. 11Bůh totiž nestraní nikomu.
12Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. 13Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. 14Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, 15ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují. 16Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše.

Má Žid výhodu?

17Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. 18Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona.19Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných, 20vychovatele nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy. 21Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: „Nekraď,“ a přitom sám kradeš?22Říkáš: „Necizolož,“ a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež? 23Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona? 24Jak je psáno, „Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám“.
25Obřízka má totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo. 26Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? 27Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou Zákon porušuješ.
28Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. 29Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.

Příspěvek byl publikován v rubrice Římánům a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 komentáře u „Římanům, kapitola 2

 1. Výtky nutící k zamyšlení. Často chceme druhým vytýkat chyby a hodně často to jsou věci, které sami děláme špatně. Na druhou stranu v jiných místech Bible čteme výzvy, abychom se v LÁSCE napomínali. A o to asi jde. Když je to v lásce, je to k něčemu a dotyčný nám může, a měl by, říct – hele, ty to děláš ale stejně blbě, pojďme se modlit a snažit se o změnu společně.
  11. verš se mi moc líbí – Bůh nikomu nestraní.

 2. Dovolím si převzít výklad prvních veršů, se kterým velmi souhlasím (https://www.facebook.com/ChciSeZaTebeModlit/posts/806840339422639):
  “Je to zvláštní, jak jsme někdy naivní. Sami rádi přijímáme Boží odpuštění a milost, ale nepřejeme ji lidem, kteří nám nejsou sympatičtí. To, co nám má Bůh odpustit, má jiné vést k zatracení.”
  I já se kolikrát přistihnu, že mi nejvíce vadí, když druzí dělají stejné chyby jako já, protože u sebe je popírám. Ne nadarmo se lidové říká, že podle sebe soudím tebe. Kéž by mi dal Pán Bůh více pokory…
  9. a 10. verš nás upozorňují, že jsme si všichni rovni, a ne někdo rovnější.
  Máme ale naději – nechat se Bohem duchovně obřezat a být s Ním (29.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.