Římanům, kapitola 15

1My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, 2ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých. 3Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: „Urážky těch, kdo uráží tebe, na mě dopadly.“ 4Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.
5Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, 6tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.

Naděje Židů i pohanů

7Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. 8Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům 9a aby i pohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno:
„Budu tě vyznávat mezi národy,
tvé jméno písní oslavím.“
10A jinde Písmo říká:
„Jásejte, národy, tak jako jeho lid!“
11A ještě jinde:
„Chvalte Hospodina, všechny národy,
ať ho všichni lidé velebí!“
12A jinde Izaiáš říká:
„Vypučí výhonek Jišajův,
vztyčí se, aby vládl národům.
Národy se na něj s nadějí spolehnou.“
13Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.

Pavlovo poslání

14Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem.15Přesto jsem se vám osmělil v dopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost 16být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem mé kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatým.
17Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. 18Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze mě Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, 19v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma až po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. 20Šlo mi o to, kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě. 21Jak je psáno:
„Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří,
ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí.“

Plány do budoucna

22To vše mi dlouho bránilo přijít k vám. 23Teď už ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás už mnoho let toužím navštívit,24rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám a že mě vypravíte na další cestu; především se ale těším na chvíle s vámi.
25Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým. 26Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. 27Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. 28Jakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes vás do Španěl. 29A vím, že až k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnáním.
30Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za mě k Bohu, 31abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. 32Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi.
33Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Římánům a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.