Římanům, kapitola 16

Pozdravy

1Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v Kenchrejích. 2Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte jí nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala, neboť je to zastánkyně má i mnoha dalších.
3Pozdravujte Priscillu s Akvilou, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši, 4kteří pro mě nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen já, ale i všechny církve z pohanů.
5Pozdravujte i církev u nich doma.
Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii.
6Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala.
7Pozdravujte Andronika s Junií, mé krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než já.
8Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu.
9Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana, a mého milovaného Stachyna.
10Pozdravujte Apella, osvědčeného v Kristu.
Pozdravujte všechny doma u Aristobula.
11Pozdravujte mého krajana Herodiona.
Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě.
12Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána.
Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána tolik napracovala.
13Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku.
14Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nich.
15Pozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nich.
16Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
Pozdravují vás všechny církve Kristovy.
17Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!18Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. 19O vaší oddanosti se ale ví všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. 20Bůh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama.
Milost našeho Pána Ježíše s vámi.
21Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a moji krajané Lukios, Jáson a Sozipater. 22Pozdravuji vás v Pánu já, Tercius, který jsem tento dopis psal. 23[24]Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás městský pokladník Erastus a bratr Kvartus.
25Tomu, který má moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, 26ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry – 27jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Římánům a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.