Ozeáš, kapitola 9

Přišly dny zúčtování

1Neraduj se, Izraeli,
nejásej jako jiné národy!
Smilně jsi svého Boha opustil
a zamiloval sis mzdu nevěstky
všude tam, kde se mlátí obilí.
2Mlat ani lis je však neuživí,
úroda vína přinese zklamání.
3Nezůstanou už v Hospodinově zemi –
zpátky do Egypta půjde Efraim,
v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy!
4Nebudou už Hospodinu přinášet úlitby,
nepotěší ho svými oběťmi.
Jejich oběti budou jako chléb truchlících –
všichni, kdo ho jedí, se poskvrní.
Takový chléb jim krky nasytí,
do Hospodinova domu však nepatří.
5Co si počnete v den sváteční,
v den Hospodinovy slavnosti?
6I kdyby zkáze utekli,
Egypt je polapí,
Memfis jim pohřeb vystrojí.
Jejich stříbrné poklady si vezme trní,
v jejich příbytcích bude bodláčí.
7Přišly dny zúčtování,
přišly dny odplaty.
Izrael ale vykřikuje:
„Prorok je blázen!
‚Muž ducha‘ zešílel!“
To proto, že jste tak zkažení,
máte tak velkou nenávist.
8Prorok je Efraimovi strážným
společně s Bohem svým,
na všech cestách mu ale nastražili pasti,
v domě jeho Boha je nenávist.
9Hluboko tonou ve své zvrácenosti
tak jako tehdy v Gibeji;
Bůh si však vzpomene na jejich viny
a ztrestá jejich hřích.
10Když jsem nalezl Izrael,
byli jako hrozny v pustině.
Když jsem vaše otce uviděl,
byli jak na fíkovníku první ovoce.
Potom však odešli za Baal-peorem
a zasvětili se té obludě.
Stali se stejně ohavnými
jako ten jejich miláček!
11Efraimova sláva jako pták uletí –
žádné porody, těhotenství ani početí!
12A i kdyby děti odchovali,
o každé z nich je připravím.
Ach, běda jim,
až se od nich odvrátím!
13Vídal jsem Efraima jako Týr –
zasazený byl mezi loukami,
teď však Efraim odvádí
své děti k vrahovi.
14Dej jim, Hospodine –
co jim dáš?
Dej jim lůno neplodné
a prsy bez mléka!
15V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny –
tam jsem k nim tehdy pojal nenávist.
Kvůli zlu, které páchali,
je ze svého domu vypudím.
Nechci je milovat nikdy víc –
jejich vůdcové jsou vzbouřenci!
16Efraim bude bit,
takže mu uschnou kořeny,
aby nerodil.
I kdyby ale děti zplodili,
ty jejich drahoušky pobiji.
17Můj Bůh je zavrhne,
neboť ho neposlouchali;
budou z nich tuláci mezi pohany.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Ozeáš, kapitola 9

Napsat komentář: Veronika Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.