Joel, kapitola 4

Údolí rozsudku

1Hle, v tom čase a v ty dny,
kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím,
2shromáždím všechny národy
do Jošafatského údolí
a budu se tam s nimi soudit
o Izrael, můj lid a mé dědictví,
které rozptýlili mezi pohany.
Rozdělili si moji zemi
3a losovali o můj lid.
Chlapce za nevěstku nabízeli
a za víno platili dívkami,
aby se napili.
4Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to oplatím! 5Pobrali jste mé stříbro a zlato, mé vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. 6Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti.
7Hle, já je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. 8Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin.
9Provolejte to mezi národy:
Vyhlaste boj!
Probuďte hrdiny!
Do útoku, všichni vojáci!
10Ukujte ze svých pluhů meče
a ze svých srpů oštěpy;
i slaboch ať řekne:
„Jsem udatný!“
11Rychle sem, všechny národy!
Shromážděte se z okolí!
Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny!
12Jen ať se národy probudí
a přitáhnou do Jošafatského údolí,
neboť se tam posadím,
abych soudil všechny národy v okolí.
13Uchopte srp,
sklizeň dozrála!
Šlapejte hrozny,
lis už je plný,
káď už přetéká;
jejich hanebnost je veliká!
14Davy a davy jsou
v Údolí rozsudku!
Hospodinův den blízko je,
v Údolí rozsudku!
15Slunce a měsíc zatmí se
a zmizí záře hvězd.
16Hospodin bude ze Sionu řvát,
burácet bude z Jeruzaléma –
nebe i země se budou třást!
Hospodin bude útočištěm pro svůj lid,
pro syny Izraele bude pevností.

Požehnaný Sion

17A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh,
jenž bydlí na své svaté hoře Sionu.
Jeruzalém pak znovu bude svatý
a nevpadnou už do něj cizáci.
18V ten den budou hory oplývat vínem,
kopce přetékat budou mlékem
a každou judskou roklí voda poteče.
Z Hospodinova domu pramen vyrazí
a zavlaží Akátové údolí.
19Egypt se stane pustinou,
z Edomu bude pustá poušť
kvůli násilí, jež páchali na synech Judy,
když vraždili nevinné v jejich zemi.
20Juda však bude trvat navěky
a Jeruzalém po všechna pokolení.
21Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil.
Na Sionu bydlí Hospodin!

Příspěvek byl publikován v rubrice Joel a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.