Amos, kapitola 1

1Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o Izraeli.
2Říkal:
Hospodin bude ze Sionu řvát,
burácet bude z Jeruzaléma!
Vyprahnou louky pastýřů,
uschne i vrchol Karmelu.

Už toho mám dost!

3Toto praví Hospodin:
Damašek hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že Gileáda mlátili
cepy okovanými,
4sešlu na Chazaelův dům oheň,
aby pohltil Ben-hadadovy paláce.
5Rozlámu závoru Damašku;
odstraním trůnícího v Údolí hříchu,
třímajícího žezlo v Bet-edenu.
Aramejský lid bude vyhnán do Kíru,
praví Hospodin.
6Toto praví Hospodin:
Gaza hřešila trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že vyháněli všechen lid
a prodávali je Edomským,
7sešlu na hradby Gazy oheň,
aby pohltil její paláce.
8Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu,
kdo třímá žezlo v Aškelonu.
Obrátím svou ruku proti Ekronu
a zbytky Filištínů zahynou,
praví Panovník Hospodin.
9Toto praví Hospodin:
Týr hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že prodávali vyhnance Edomským
a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli,
10sešlu na hradby Týru oheň,
aby pohltil jeho paláce.
11Toto praví Hospodin:
Edom hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že bratra stíhal mečem
a všechen soucit potlačil,
neustále jen soptil hněvem,
dál a dál ve svém zuření –
12za to sešlu na Teman oheň,
aby pohltil paláce v Bosře.
13Toto praví Hospodin:
Amonci hřešili trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že v Gileádu rozpárali těhotné,
aby rozšiřovali své hranice,
14zapálím na hradbách Raby oheň,
aby pohltil její paláce
uprostřed vřavy v den boje,
uprostřed bouře v den vichřice.
15Jejich král půjde do vyhnanství
a jeho velmoži spolu s ním,
praví Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.