Micheáš, kapitola 1

1Slovo Hospodinovo, které dostal Micheáš Morešetský za vlády judských králů Jotama, Achaze a Ezechiáše – to, co přijal ve vidění o Samaří a Jeruzalémě.
2Slyšte, všechny národy,
naslouchej, země i všichni v ní!
Panovník Hospodin teď proti vám svědčí,
Panovník z chrámu své svatosti.

Hospodin přichází

3Hle – Hospodin opouští svůj příbytek,
už sestupuje, šlape po výšinách země!
4Hory se pod ním rozpouštějí,
rozvírají se rokliny,
podobají se vosku v ohni,
vodě stékající horským úbočím.
5A to vše kvůli Jákobově vzpouře,
kvůli hříchům domu Izraele.
Co je Jákobova vzpoura?
Kdo jiný než Samaří?
Co jsou obětní výšiny Judy?
Jeruzalém – kdo jiný?
6„Proto Samaří obrátím v kupu sutin,
místo vhodné tak pro vinici.
Její kameny svalím do údolí,
obnažím její základy.
7Všechny její modly budou rozbity,
všechny její výdělky ohněm spáleny,
všechny její sochy zpustoším.
Co si vydělala na nevěstčích poplatcích,
tím se znovu bude platit za nevěstky.“

Soud nad Judou

8Proto naříkám a běduji,
vysvlečen chodím, bosý.
Jako šakali musím výt
a kvílím jako pštrosi.
9Nezhojitelná rána Samaří
totiž postihla i Judu.
Až k samé bráně zasáhla můj lid,
až k Jeruzalému!
10Nemluvte o tom v Gatu,
už ani neplakejte.
V Bet-ofře (v tom Domě prachu)
se v prachu svíjejte.
11Rozšafní obyvatelé Šafíru,
táhněte v hanbě a nahotě!
Obyvatelé Ceananu nevyjdou více,
útulný Bet-ecel pláče;
oporu v něm už nemáte.
12Obyvatelé Marotu jen trnou,
čekají, kdy přijde úleva;
Hospodin ale seslal pohromu
k bráně Jeruzaléma.
13Do vozů zapřahejte rychle,
obyvatelé Lachiše!
Zde začal hřích Dcery sionské,
zde je zdroj vzpoury Izraele.
14S Morešet-gatem rozluč se,
jako když otec dává věno nevěstě.
V domech Achzibu, ach, zebe
zklamání králů Izraele!
15Přivedu na vás dobyvatele,
obyvatelé Mareše!
Urození z Izraele půjdou maršem
do adulamské jeskyně.
16Ohol si hlavu ve smutku
nad svými hýčkanými syny.
Pořiď si lysinu jako sup –
odejdou ti do vyhnanství!

Příspěvek byl publikován v rubrice Micheáš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.