Micheáš, kapitola 5

Vládce z Betléma

1„Ty však, Betléme efratský,
maličký mezi judskými knížaty,
právě z tebe mi má vzejít
ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,
jehož původ je pradávný,
ode dnů věčnosti.“
2(Hospodin je tedy nechá napospas,
jen dokud neporodí rodička.
Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět
a připojí se k synům Izraele.)
3On vstane a bude pást
v síle Hospodinově,
ve jménu Hospodina, svého Boha,
které je vznešené.
Tehdy budou žít v bezpečí,
neboť on bude veliký
až po nejzazší zemské končiny.
4On bude naším pokojem.
Až k nám do země vtrhnou Asyřané,
až budou šlapat po našich palácích,
sedm pastýřů proti nim postavíme,
osm vojevůdců rozených,
5aby Asýrii pásli mečem,
Nimrodovu zemi mečem taseným!
On nás vysvobodí,
až k nám do země vtrhnou Asyřané,
až budou šlapat po našich hranicích.

Vítězný pozůstatek

6Ti, kdo pozůstanou z Jákoba
uprostřed mnohých národů,
budou jak rosa od Hospodina,
jak déšť padající na trávu,
jenž ve smrtelníka nedoufá
a nezávisí na člověku.
7Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany,
uprostřed mnohých národů,
budou jak lev mezi lesní zvěří,
jak mladý lev mezi stády ovcí;
drtí a trhá je, kudy jde,
a nikdo mu je nevyrve.
8Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli,
všichni tví protivníci budou vymýceni!
9„Toho dne, praví Hospodin,
vaše koně mezi vámi vymýtím
a vaše vozy zničím.
10Vymýtím města ve vaší zemi
a zbořím všechny vaše pevnosti.
11Vymýtím kouzla z vaší ruky
a nezbudou vám už žádní věštci.
12Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy,
abyste se vlastnímu dílu klanět přestali.
13Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly
a vaše města vyhladím.
14Vykonám pomstu s hněvem a zuřením
nad neposlušnými národy!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Micheáš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.