Zachariáš, kapitola 2

Rohy a kováři

1Zvedl jsem oči a hle – uviděl jsem čtyři rohy. 2„Co to znamená?“ zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou.
„To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém,“ odpověděl mi.
3Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře.
4„Co jdou dělat?“ ptal jsem se.
Odpověděl mi: „Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit.“

Muž s měřicí šňůrou

5Zvedl jsem oči a hle – muž s měřicí šňůrou v ruce.
6„Kam jdeš?“ zeptal jsem se.
„Změřit Jeruzalém,“ odpověděl mi. „Zjistit, jak je široký a dlouhý.“
7Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl 8se slovy: „Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. 9Já sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.‘“
10„Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin. 11Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!“
12Neboť tak praví Hospodin zástupů, který mě pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: „Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka. 13Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků.“ Tehdy poznáte, že mě poslal Hospodin zástupů.
14„Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle – už přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. 15V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem a já budu bydlet mezi vámi.“ Tehdy poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů. 16Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. 17Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé – vždyť už se probouzí, už vychází ze svého svatého příbytku!

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.