Zachariáš, kapitola 9

Osud nepřátel

1 Ortel:
Slovo Hospodinovo jde proti zemi Chadraku
a spočine až v Damašku.
(Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé
i všechny kmeny Izraele!)
2Přijde i k Chamátu při jeho hranicích
i k Týru a Sidonu, ač jsou tak prohnaní:
3Týr už se opevnil jako monastýr,
stříbra nakupil jak prachu hromady
a zlata jak bláta v ulicích.
4Hle! Panovník ho však vyžene,
jeho hradby strhne do moře
a město zmizí v plamenech!
5Spatří to Aškelon, zděsí se,
Gaza se strachy roztřese
a Ekron zklame jeho naděje.
Gaza pak přijde o krále,
Aškelon bude vylidněn,
6v Ašdodu budou bydlet bastardi
a s pýchou Filištínů skoncuji:
7Vyrvu jim krvavé sousto z úst,
ohavný pokrm ze zubů!
Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu
a stanou se jedním z judských rodů;
Ekron pak čeká osud Jebusejců.
8Utábořím se při svém domě jako stráž
proti těm, kdo by jej chtěli napadat.
Po mém lidu už nebude šlapat tyran –
teď už z nich nespustím svůj zrak!

Pokorný král

9Jásej vesele, Dcero sionská,
dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská!
Hle, tvůj král k tobě přichází,
spravedlivý a vítězný;
pokorný, sedící na oslu,
na oslíku, osličím hříbátku.
10Odstraní vozy z Efraima
i koně z Jeruzaléma,
válečné luky odstraní,
národům řekne: Mír!
Od moře k moři bude panovat,
od řeky Eufrat po světa kraj.
11Pro krev mé smlouvy s tebou propustím
tvé vězně z jámy bez vody.
12Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději!
Dnes oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím!
13Já napnu Judu jako luk,
Efraima vložím na tětivu
a tvými syny, Sione, se proti Řekům oženu –
budeš mi mečem hrdinů!
14Hospodin se zjeví nad nimi
a jako blesk vyrazí jeho šíp.
Panovník Hospodin zatroubí na polnici
a vyrazí v jižní vichřici.
15Hospodin zástupů jim bude záštitou,
takže kamení z praku podupou.
Budou jíst a pít a hlučet jak po víně,
budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře.
16Hospodin, jejich Bůh, zachrání v onen den
svůj lid jak stádo ovcí.
Jak drahokamy v čelence
pak zazáří v jeho zemi.
17Jaká krása! Jaká nádhera!
Mládenci jako klasy plní sil,
panny jak víno kypící!

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.