Genesis, kapitola 10

Původ národů země

1Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové.
2Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
3Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma.
4Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. 5Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností.
6Synové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.
7Synové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka.
Synové Raemovi: Šeba a Dedan.
8Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. 9Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: „Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem.“ 10Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. 11Z té země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach 12a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem.
13Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, 14Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské.
15Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta, 16Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, 17Hivejce, Arkejce, Sinejce, 18Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily, 19takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar až ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim až k Leše.
20To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.
21Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci.
22Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.
23Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek.
24Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
25Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.
26Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 27Hadorama, Uzala, Diklu, 28Obala, Abimaele, Šebu, 29Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. 30Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě.
31To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.
32To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis a jeho autorem je majus. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.