Genesis, kapitola 36

Ezauovo potomstvo

1Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod.
2Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona, Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Hivejce Cibeona, 3a Izmaelovu dceru Basematu, sestru Nebajotovu.
4Ada Ezauovi porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele. 5Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi.
6Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata – všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. 7Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. 8Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom).
9Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír.
10Toto jsou jména Ezauových synů:
Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky Basematy.
11Synové Elifazovi:
Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. 12(Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady.
13Synové Reuelovi:
Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy.
14Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova, vnučka Cibeonova:
Jeuš, Jalam a Korach.
15Toto jsou kmeny Ezauových synů.
Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného:
kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenaz, 16kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ady.
17Synové Ezauova syna Reuele:
kmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy.
18Synové Ezauovy manželky Oholíbamy:
kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy.
19To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny.
20Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v té zemi:
Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, 21Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi.
22Synové Lotanovi:
Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna.
23Synové Šobalovi:
Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam.
24Synové Cibeonovi:
Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona).
25Děti Anovy:
Dišon a Oholíbama, Anova dcera.
26Synové Dišonovi:
Chemdan, Ešban, Jitran a Keran.
27Synové Ecerovi:
Bilhan, Zavan a Akan.
28Synové Dišanovi:
Úc a Aran.
29Toto jsou kmeny Chorejců:
kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Ana, 30kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír.
31Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král:
32Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
33Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.
34Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.
35Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.
36Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.
37Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.
38Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.
39Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova.
40Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě:
kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, 41kmen Oholíbama,
kmen Ela, kmen Pínon, 42kmen Kenaz, kmen Teman,
kmen Mibcar, 43kmen Magdiel a kmen Iram.
To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.